Bạn phải khai báo đầy đủ các mục có đánh dấu *.

Weak
Normal
Strong